Proměny americké religiozity

69.00 

David Václavík; MUNI 2013

Popis

Text začíná strukturovaným vhledem do hlavních paradigmat, s nimiž je možné se při studiu náboženství ve Spojených státech setkat. Cílem další části je ukázat soubor kulturních, politických, sociálních a v neposlední řadě i ekonomických determinant, které spoluvytváří americkou religiozitu. Jádro textu tvoří pokus o rekonstrukci dějin náboženství ve Spojených státech, který zohledňuje klíčové závěry obou předchozích kapitol. Na něj navazují dvě případové studie věnované dvěma klíčovým fenoménům – úzké propojení s médii, jistá „komercionalizace“, a hodnotové střety mezi liberály a konzervativci mající jasné náboženské pozadí. Každá část skript obsahuje potřebný poznámkový aparát a soubor doporučené literatury. Na závěr je pak připojena časová osa podávající základní přehled o dějinách amerického náboženství.